สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
 
  1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
  2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
  3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)
กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น M อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ 618 ถนนนิคมมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-2530561 ต่อ1137,1121,1165,1181,โทรสาร 02-6500211

ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565
ในวันและเวลาราชการ
2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบสัมภาษณ์
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 6 มกราคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://ieat.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาร์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 90 บาท ประกอบด้วย
- ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ 40 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท
- ค่าบริการ sms แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 20 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ)
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้วขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ไม่ต้องพิมพ์ใบสมัคร (หมายเหตุ: ให้ใช้บัตรประชาชนเป็นหลักฐานในการเข้าห้องสอบ)
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรจากผู้สมัครที่ได้ชำระเงินค่าสมัครถูก ต้องแล้ว ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://ieat.thaijobjob.com/ หัวข้อ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กองบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น M อาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. เลขที่ 618 ถนนนิคมมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร.02-253-0561 ต่อ 1137, 1121, 1165, 1181 โทรสาร 02-6500211. ในวันและเวลาราชการ
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.