ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๒๖ /๒๕๖๕ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเลขานุการ 5 สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6. นักประชาสัมพันธ์ 5 สังกัด กองสื่อสารองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9. นักวิเคราะห์ 6 สังกัด กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองจัดการระบบและบริหาร การเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11. นักบริหารพัสดุ 5 สังกัด กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12. เศรษฐกร 6 สังกัด กองนโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13. เศรษฐกร 5 สังกัด กองบริหารการลงทุน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 15. เศรษฐกร 5 สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 16. วิศวกร 5 สังกัด กองวิศวกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 17. วิศวกร 5 สังกัด กองบริการและกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 18. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด กองการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 19. นักบัญชี 6 สังกัด กองบัญชีการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 20. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 21. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 22. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 23. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 24. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 25. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 28. นักบัญชี 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 30. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 32. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 33. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 34. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 35. วิศวกร 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 39. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางปู (เหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 40. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 41. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 - 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 42. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ (ชลบุรี) 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 44. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 45. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 46. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 47. เศรษฐกร ๕ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 48. เศรษฐกร ๖ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 49. วิศวกร 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 50. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 51. วิศวกร ๖ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 52. วิศวกร 5 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 53. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 54. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 55. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 19/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 19/2565 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเลขานุการ 5 สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5. นักบริหารงานทั่วไป 5 สังกัด กองการประชุม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6. นักประชาสัมพันธ์ 5 สังกัด กองสื่อสารองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9. นักวิเคราะห์ 6 สังกัด กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองจัดการระบบและบริหาร การเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11. นักบริหารพัสดุ 5 สังกัด กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12. เศรษฐกร 6 สังกัด กองนโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13. เศรษฐกร 5 สังกัด กองบริหารการลงทุน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 15. เศรษฐกร 5 สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 16. วิศวกร 5 สังกัด กองวิศวกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 17. วิศวกร 5 สังกัด กองบริการและกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 18. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด กองการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 19. นักบัญชี 6 สังกัด กองบัญชีการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 20. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 21. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 22. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 23. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 24. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 25. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 26. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 27. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 28. นักบัญชี 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 30. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 32. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 33. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 34. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 35. วิศวกร 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 36. วิศวกร 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 39. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางปู (เหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 40. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 41. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 - 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 42. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ (ชลบุรี) 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 44. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 45. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 46. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 47. เศรษฐกร ๕ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 48. เศรษฐกร ๖ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 49. วิศวกร 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 50. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 51. วิศวกร ๖ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 52. วิศวกร 5 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 53. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 54. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 55. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 1 ตำแหน่งเลขานุการ 5 สังกัด ผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานพัฒนาที่ยั่งยืนและผู้ช่วยผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 2. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายตรวจสอบภายใน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 3. ผู้ตรวจสอบภายใน 6 สังกัด กองตรวจสอบ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 4. ผู้ตรวจสอบภายใน 6 สังกัด กองตรวจสอบ 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 5. นักบริหารงานทั่วไป 5 สังกัด กองการประชุม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 6. นักประชาสัมพันธ์ 5 สังกัด กองสื่อสารองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 สังกัด กองปฏิบัติการดิจิทัล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 8. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายพัฒนาองค์กร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 9. นักวิเคราะห์ 6 สังกัด กองจัดการระบบและบริหารการเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 10. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองจัดการระบบและบริหาร การเปลี่ยนแปลง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 11. นักบริหารพัสดุ 5 สังกัด กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 12. เศรษฐกร 6 สังกัด กองนโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 13. เศรษฐกร 5 สังกัด กองบริหารการลงทุน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 14. เศรษฐกร 6 สังกัด กองบริหารการลงทุน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 15. เศรษฐกร 5 สังกัด กองพัฒนาธุรกิจ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 16. วิศวกร 5 สังกัด กองวิศวกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 17. วิศวกร 5 สังกัด กองบริการและกำกับดูแลโครงการนิคมอุตสาหกรรม
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 18. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด กองการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 19. นักบัญชี 6 สังกัด กองบัญชีการเงิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 20. นักวิเคราะห์ 5 สังกัด กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 21. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด กองอนุญาตผู้ประกอบกิจการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 22. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 23. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 24. เลขานุการ 5 สังกัด ฝ่ายอำนวยการปฏิบัติการ 1
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 25. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 26. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมหนองแค
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 27. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางชัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 28. นักบัญชี 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 29. นักบริหารการเงิน 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 30. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 31. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 32. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 33. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 34. นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 35. วิศวกร 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 36. วิศวกร 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม ทีเอฟดี 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 37. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 38. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 39. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปูและบางปู (เหนือ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 40. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 41. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1 - 4
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 42. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอซเอ (ชลบุรี) 1 - 2
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 43. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ระยอง)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 44. นักวิทยาศาสตร์ 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 45. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 46. นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 47. เศรษฐกร ๕ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 48. เศรษฐกร ๖ สังกัด กองพัฒนาท่าเรือ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 49. วิศวกร 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 50. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด กองบริหารและกำกับโครงการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 51. วิศวกร ๖ สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 52. วิศวกร 5 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 53. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 6 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 54. นักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สังกัด สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ตำแหน่งที่ 55. วิศวกร 5 สังกัด สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน