ประชาสัมพันธ์

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 13/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 13/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 12/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง เศรษฐกร 5 กองนโยบายเเละแผน ฝ่ายยุทธ์ศาสตร์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 12/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่ง เศรษฐกร 5 กองนโยบายเเละแผน ฝ่ายยุทธ์ศาสตร์
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 11/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 11/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 8/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 8/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 7/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนันักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 7/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนันักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 6/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 6/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งวิศวกร 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 5/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 5/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 4/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ที่ 4/2563 เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5 สังกัด กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5 สังกัด กองพัสดุ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละแผน

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ 5 สังกัดสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่้พื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ 5 สังกัดสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารการเงิน ระดับ 5 สังกัด กองการเงิน ฝ่ายการเงินและบัญชี
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5 สังกัด กองพัสดุ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ระดับ 5 สังกัด กองพัสดุ (รอประกาศ)
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งเศรษฐกร ระดับ 5 กองนโยบายเเละแผน
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองพัฒนาระบบงานสารสนเทศ   
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับ 5-6 กองปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู  
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับ 5 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ 5 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ระดับ 5 สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน